WSG-styret i Norge satser videre

Bildet:  Styret i WSG-Norge 2011. Fra venstre Inger O. Hovland, Johanne Walle og Odd Borgestrand.

02.04.11: Johanne Walle fra Moss er kommet inn som nytt styremedlem i WSG-Norge. Hun overtar etter en av grunnleggerne, Gudrun Skolt fra Rygge, som har bedt seg fritatt etter sju års innsats i styret.

Odd Borgestrand fortsetter som leder i WSG-Norge og Inger O. Hovland har tatt gjenvalg for nye to år. Styret har vedtatt et budsjett for 2011 på  590.000 kroner. Av dette overføres 559.000 kroner til arbeidet i Etiopia. Det er satt av 10.000 kroner til ei ukes Norges-besøk av etiopiske WSG-ledere til høsten.  Besøket vil trolig bli i midten av oktober.

Det samme beløpet er satt av til produksjon og utsendelse av vårt kontaktblad ”Gateposten”. I tillegg er det lagt inn noen mindre beløp for internett og kontakt med faddere og fadderbarn. Alt arbeid i WSG Norge er ulønnet.

Styret i WSG Norge
vil takke for trofasthet blant støttespillerne. Vi vet det er mange gode og viktige tiltak, og et par hundre av dere har et ekstra syn for gatebarnarbeidet som vi får være med på i Etiopia.

Nylig mottok vi en gave på 50.000 kroner fra en kvinneforening ved Betel, Svinndal. Vi har også mottatt gode gaver fra andre lag og foreninger, skoler og barnehager. Dette takker vi hjertelig for!

Skolearbeidet 
WSG støtter nå om lag 1000 barn i sine egne skoler, inkludert støtte også til noen elever i offentlig skole. Den nye skolen i Gurara fungerer godt, WSG-Norge har overført 450.000 kroner til ny skole på Entoto. Dette beløpet dekker kostnadene til ny skoletomt. Byggearbeidene er nå godt i gang, og innvielse blir våren 2012.

Fadderbarn-ordningen
vokser, og nå har vi 272 fadderbarn med norsk støtte.  Pr. 1.april er det 8 barn som ikke har egen norsk fadder. Kostnadene blir dekket over vårt ordinære driftsbudsjett inntil vi lykkes med å skaffe faddere til disse barna. Johanne Walle reiser til Etiopia og bruker påskeferien til å oppdatere all informasjon om våre fadderbarn i Etiopia. Dette gjør hun sammen med ansvarlig for fadderordningen i Addis Abeba.