Velkommen til Gatefolkets årsmøte 15.mars

Gatefolket inviterer alle faddere og støttespillere til årsmøte 2019 på Våk Misjonshus i Våler kommune i Østfold. Årsmøtet avholdes fredag 15.mars kl. 18.00, og adressen er Karl Toveruds vei 3, 1591 Sperrebotn.

Bildet: Gatefolkets styre ønsker alle faddere og støttespillere velkommen til årsmøtet 15.mars. I 2018 har styret bestått v, fra venstre Lars Otto Hammer, Tore Bjørnstad, Mariann Mydland, Hanne Bjørnstad, Inger O. Hovland, Odd Borgestrand og varamedlem Sidsel Bjørnstad. 

I tillegg til årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og valg er det også mulig for alle faddere og støttespillere å komme med forslag til årsmøtet innen en uke før årsmøtet avholdes.
-Vi legger opp til en hyggelig Etiopia-kveld med ord for dagen av styremedlem Tore Bjørnstad.  Vi satser på direkte-rapport fra Addis Abeba i løpet av kvelden. Det blir servert kveldsmat, og det blir anledning til å gi en gave til arbeidet.  Det blir også satt av god tid til orientering om arbeidet og muligheter for å stille spørsmål til styret.

I følge Gatefolkets vedtekter
skal årsmøtet arrangeres hvert år innen 15.mars. I stiftelsesdokumentet står det at : «Foreningen er åpen for alle som ønsker å støtte foreningens formål. Medlemskap tilbys derfor alle som gir bidrag til foreningen. Det kreves ikke inn kontingent for medlemskapet. Alle over 15 år har stemmerett.  Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 uke før møtet holdes».
Dersom du har forslag til årsmøtet kan dette sendes til post@gatefolket.no innen 8.mars.

Årsmeldingen 2018
Hele årsmeldingen for 2018 ligger som eget vedlegg. Revidert regnskap for 2018 og budsjett for 2019 vil bli presentert på årsmøtet.  Vi tar her med et lite utdrag fra årsmeldingen:
Gatefolket har i 2018 hatt følgende sammensetning: Leder: Odd Borgestrand, Nestleder og fadderansvarlig: Inger O. Hovland, Sekretær: Hanne Bjørnstad, Kasserer: Lars Otto Hammer, Styremedlem og sponsoransvarlig: Mariann Mydland, styremedlem: Tore Bjørnstad. Varamedlem: Sidsel Bjørnstad. Gatefolkets revisor: Kjellaug Sælen, ECIT Ski AS.  Det er avholdt årsmøte, og 5 styremøter. Styret har behandlet totalt 48 saker.

Hyggelig Etiopiabesøk i 2018. Her fra Fornebu Gjenbruk.

2018 har vært et aktivt år,
der utarbeidelse av nytt kontaktarkiv og kvalitetssikring av fadderordningen har tatt mye tid. Vi fikk også besøk av tre av våre etiopiske ledere i 2018. Ved inngangen til 2018 tok vi ansvar for 526 fadderbarn i Etiopia. Inflasjonen i Etiopia er høy, og derfor vedtok styret å øke årsavgiften fra 1.100 til 1.300 kroner pr barn fra 2018.
Styret vedtok å sende Odd Borgestrand, Inger O. Hovland og Sidsel Bjørnstad til Etiopia i ei uke for å møte flest mulig av våre skolebarn, oppdatere informasjon og ta nye bilder. Dette ble et tidkrevende, men viktig arbeid for oss. Vi sikret oss god oversikt i fadderprogrammet.
Pr. 1. desember hadde vi 543 barn i vårt fadderprogram. Vi møtte 526 av disse barna i oktober. Det var glade, høflige og tilsynelatende normalt friske barn og unge vi fikk hilse på, og mange kunne vi kommunisere med på engelsk. Med de minste var ikke dette mulig, men kroppsspråk trenger ingen tolk.

Arbeidet i Etiopia
Vi er med i et viktig arbeid. Win Souls for God/ Bright Star har totalt 85 ansatte i sitt omfattende arbeid blant barn og unge som virkelig får hjelp til å takle sin hverdag. Gatefolket har hovedfokus på skolearbeid gjennom fadderordningen.  Prosjektet driver to private skoler fra barnehage til 4.klasse, og elevene fortsetter deretter i offentlig skole. Totalt har vi 1.100 elever i vårt prosjekt, fra barnehage til universitet. Vi er dessuten en betydelig bidragsyter til et kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba. Dette senteret er porten inn til hele prosjektet.

Teamet som jobbet sammen for å oppdatere informasjon om alle norske fadderbarn.

Regnskapet for 2018
viser et driftsresultat på 327 807 – kroner inklusive finansinntekter. Det positive resultater setter oss i stand til å være en troverdig og solid partner for gatebarnprosjektet i et lengre perspektiv. Dette kan vi takke våre trofaste givere for.  Budsjettet for 2019 balanserer med drøyt 1,5 millioner kroner.
Full regnskapsrapport og detaljert budsjett blir som nevnt lagt fram på årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle
som ønsker å komme til Våk Misjonshus. Alle over 15 år, enten de er faddere eller andre støttespillere som har bidratt med gaver til prosjektet, har stemmerett.  Det er ingen påmelding, men dersom dere kommer med en større gruppe setter vi pris på å få et lite hint av hensyn til bevertningen.

Hele årsmeldingen kan du lese her
INNKALLING nett årsmøte GATEFOLKET 2019