Velkommen til årsmøte i Gatefolket

14.02.14: Årsmøtet i Gatefolket avholdes tirsdag 11.mars kl. 18.00 hos nestleder Inger O. Hovland i Gunnerødveien 4, 1593 Svinndal.  Det er nå 10 år siden foreningen formelt ble stiftet som en norsk støtteforening for gatebarnarbeidet til Win Souls for God og Hope for Children i Etiopias hovedstad Addis Abeba.

Alle som har støttet foreningen gjennom gaver eller fadderskap er å betrakte som medlemmer i foreningen, og dermed velkommen til å delta på årsmøtet.

Årsmøtet er foreningens øverste organ, og skal holdes hvert år innen 15.mars.Ekstraordinært årsmøte kan holdes dersom styret finner det nødvendig eller om minst halvparten av medlemmene i foreningen krever det. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer over 15 år.

Årsmøtet behandler

-årsmelding og revidert regnskap

-forslag til budsjett for inneværende år

-valg av styre og inntil 2 varamedlemmer

-valg av revisor

Årsmøtet skal også gi god plass for samtale om arbeidet og behandle rapporter fra Win Souls for God/Hope for Childrens ledelse i Etiopia.

Årsmøtet kunngjøres gjennom våre nettsider, vår facebook konto og til de som har tegnet seg på vårt nyhetsbrev. Kunngjøringen skal skje minst 3 uker før møtet holdes.. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 uke før møtet holdes. Forslag kan sendes via epost til post@gatefolket.no

 

Styret:

Styret i Gatefolket består av frilansjournalist Odd Borgestrand, Rygge, lærer Inger Oline Hovland, Svinndal, student Johanne Walle, Moss, Henrik Solhaug ungdomsarbeider/IT-leder, Gjøvik og Georg Raddum, bonde, Skreia.

Styret i Gatefolket kan bestå av 3-5 personer og med inntil 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, kasserer, sekretær og evt. styremedlemmer. Funksjonstiden er 2 år for styremedlemmer og 1 år for varamedlemmer.  For leder er funksjonstiden ett år. Styret leder foreningens arbeid og forvalter dens midler.

Foreningen er selveiende. Styret er bundet til å overføre innsamlede midler til WSG/HCE i Addis Abeba i henhold til årlig avtale om økonomisk støtte til arbeidet. Foreningens eventuelle fond tilhører også Gatefolket som forening. Ingen lønnes eller honoreres for sitt arbeid i Gatefolket, men dokumenterte utgifter i forbindelse med styreverv kan refunderes.

 

Ildsjelene

i de to organisasjonene har  både reddet liv og  gitt tusenvis av mennesker en ny start i livet. Organisatorisk har den sterke veksten i arbeidet vært en utfordring. Både etioperne og samarbeidspartnerne ser at rutinene for forvaltning av menneskelige og økonomiske ressurser må styrkes. Under årsmøtet vil vi blant annetsamtale om veien videre i dette arbeidet.
Under det siste samarbeidsmøtet, som ble avholdt i Addis Abeba i slutten av oktober i fjor, var det enighet om å benytte ekstern hjelp. Dette for å bygge opp gode rutiner og å sikre at visjonen skal leve videre i organisasjonene.  Dette arbeidet skal gjennomføres i løpet av det neste halve året.

Formålet

er at WSG/HCE skal framstå som en etterrettelig og solid organisasjon både for de ansatte, for de mange tusen som hvert år får hjelp, og for samarbeidende organisasjoner som skal kjenne seg trygge på at de midler som blir samlet inn også blir forvaltet på en best mulig måte

Velkommen til Svinndal

Vi håper dere som bor slik til at dere kan ta en kveldstur til Svinndal setter av denne dagen til inspirasjon og innblikk i det spennende og utfordrende arbeidet vi får stå i.