Sammen for barn og unge i Etiopia gjennom 25 år

PARTNERS MEETING 2023: 18 representanter fra Etiopia, Norge, Sverige, Færøyene, Tyskland, Danmark og Finland kunne endelig samles til et fysisk Partners Meeting, denne gang i hovedkvarteret til Läkarmisjonen i Vällingby utenfor Stockholm 28.-30. april.  Mariann Mydland og Gunnar Alvin var Gatefolkets utsendinger, med Odd Borgestrand som observatør.

Bildet: Representanter fra 9 organisasjoner i seks land var samlet til Partners Meeting i Vällingby utenfor Stockholm.
Partners Meeting arrangeres normalt hvert år, men grunnet pandemien og intern uro i Etiopia er det nå fire år siden partnerne kunne samles rundt et felles bord for rapporter, økonomisk gjennomgang og samtaler om veien videre.

Både for lederne fra Etiopia og samarbeidspartnere fra Nord-Europa er Partners Meeting først og fremst et inspirasjonsmøte. En viktig del av møtet er gjennomgang av oppnådde resultater sammenlignet med de målsettingene som er satt både for det humanitære og det evangeliske arbeidet.

Bistand og misjon
Gatebarnprosjektet er et todelt prosjekt, bestående av Bright Star som organiserer alt av bistandsarbeid, skoleprosjektene, gutte- og jentehjem og gjenforening av gatebarn med deres familier. Win Souls for God tar seg av det kristne arbeidet, der visjonen ligger i navnet, nemlig å vinne sjeler for Gud.

Det gjennomføres bibelundervisning, personlige samtaler som angår hele mennesket, og for WSG er det også viktig å bringe budskapet tilbake til de samarbeidende landene gjennom «Mission Back».  WSG står også som formell eier av skolebygg og institusjoner i Addis Abeba og Chencha og et større kompleks i Addis Abeba som fortsatt er under opparbeidelse. Deler av bygningen under oppføring er leid ut til klinikk og barnehage, og i løpet av året skal de også huse hjem for unge gutter.  WSG leier i tillegg flere boliger i Addis Abeba for andre formål.

Omfattende arbeid
Det er et omfattende arbeid som pågår i Etiopia. Etioperne er glad i tall og statistikker, og la fram tall som viste at de i 2022 totalt hjalp drøyt 46.000 mennesker enten med åndelige, fysiske, sosiale, psykologiske eller økonomiske aspekter. Hovedmålet for WSG er å forbedre den åndelige, fysiske, sosiale og økonomiske situasjonen til trengende mennesker gjennom kristen nestekjærlighet.

Bright Star, som er den humanitære delen av prosjektet, ga ulik støtte til totalt 3615 barn, kvinner og menn i 2022. Utdanning og helse er de største postene, både når det gjelder antall personer og økonomisk støtte. Totalt 12 prosjekter inngår i Bright Star sitt ansvarsområde.   1033 elever fra barnehage til universitet inngår i programmet. 390 av disse går ved Bright Star sine egne skoler. De øvrige går på offentlige skoler, men med støtte av Bright Star til skolemateriell, uniformer, mat og medisiner. Her har norske Gatefolket tatt ansvar for godt over halvparten av elevene.
19 jenter har nå plass ved Deborah-senteret for å komme ut av prostitusjon. 63 barn og unge er inne i et alternativt undervisningsopplegg, der de går på skole i tillegg til at de er i jobb.

Økonomi
Etiopia har fortsatt høy inflasjon, og prisene på spesielt matvarer, drivstoff og bygningsartikler er steget dramatisk. Totalregnskapet for de to organisasjonene i 2022 var på snaue 8 millioner norske kroner. Organisasjonen har god økonomistyring og gjør sitt ytterste for å få mest mulig ut av hver eneste krone, eller rettere sagt birr, som er den lokale valutaen. Overføringene fra Skandinavia skjer i amerikanske dollar, og har også dette slått positivt ut med en god valutagevinst. Dermed sikrer overføringene at noe av inflasjonen blir kompensert med valutagevinst.
Det er gledelig at en stadig større andel av budsjettet nå dekkes av bidrag internt i Etiopia. Offentlige myndigheter i Etiopia har sett viktigheten av dette arbeidet og har bidratt med finansiering til flere av delprosjektene, blant annet gjenforening av gatebarn med deres familier.

Etter 25 års drift er imidlertid avhengigheten av internasjonale partnere fortsatt betydelig. 80 prosent av driften dekkes av utenlandske partnere. Gatefolket bidro i 2022 med nærmere 1,6 millioner kroner, og er dermed den nest største bidragsyteren, etter svenske Läkarmisjonen.  Halvparten av Gatefolkets bidrag dekkes opp av fadderordningen, der norske faddere nå har tatt ansvar for 587 skolebarn og førskolebarn. Siste tilvekst er 42 førskolebarn i fjellandsbyen Chencha i Sør-Etiopia.. Gatefolket bidrar dessuten til driften av et hjem for 10 gatebarn i Awassa. Med midler fra Fornebu Gjenbruk dekkes også lønn til en lærer og en sykepleier i Chencha, som ligger på 2700 meters høyde. Midler fra Gatefolket går også til drift av guttehjem, hjem for tidligere prostituerte jenter og det sentrale kontaktsenteret i sentrum av Addis Abeba. Dette senteret er porten inn til hele prosjektet, og huser også administrasjonen. Bright Star og WSG har til sammen 115 medarbeidere i Etiopia.

Tid for konsolidering
Det vanket mange lovord om det arbeidet ansatte og frivillige medarbeidere utfører hver eneste dag i Etiopia. De internasjonale partnerne ba om at de ulike prosjekten

Mange smil og mye humor også når rapporter fra arbeidet i Etiopia presenteres. Her har det tydeligvis gått opp et lys for Gatefolkets Mariann Mydland, mens Gunnar Alvin tar det hele med et godt smil.

måtte kvalitetssikres, og at det nå var tid for konsolidering og ikke utvidelse av arbeidet. Det var stor forståelse for at nøden i Etiopia er stor, men WSG og Bright Star kan ikke alene ta ansvar for flere prosjekter enn de har økonomi til. Her ble det understreket viktigheten av åpenhet og at WSG/Bright Star står sammen med sine partnere også på veien videre.  Det er behov for å sikre trygge arbeidsforhold og et fornuftig lønnsnivå i organisasjonene, ble det fremhevet under partner-møtet, som ble opplevd som både viktig og inspirerende med tanke på fortsatt nært og godt samarbeid. Sammen er vi i stand til å utgjøre en viktig forskjell for mennesker som trenger en hjelpende hånd og noen å gå sammen med  videre i livet.