Fokus på hjelp til selvhjelp under årsmøtet

Gatefolkets årsmøte, som denne gang ble lagt til Gjerdrum Misjonshus 20.februar, samlet 13 deltakere. Til tross for lavt frammøte ble det en fin samling med fokus på hjelp til selvhjelp som en viktig del av gatebarnprosjektet i Etiopia.  Det ble èn endring i styresammensetningen ved at Sidsel Bjørnstad kom inn som nytt styremedlem etter at Tore Bjørnstad frasa seg gjenvalg.  Gunnar Alvin ble valgt til møtende varamedlem.

Det nye styret, som vil konstituere seg i slutten av mars, består dermed av Odd Borgestrand, Inger O. Hovland, Hanne Bjørnstad, Lars Otto Hammer, Mariann Mydland, og Sidsel Bjørnstad, og med Gunnar Alvin som nytt varamedlem. Det ble gjenvalg på gatefolkets revisor Kjellaug Sælen.Etter velkomst og innledning av Inger O. Hovland var det Tore Bjørnstad som holdt kveldens andakt. Styreleder Odd Borgestrand presenterte styrets årsberetning for 2019.  Styret har behandlet totalt 50 saker.

Partners meeting
Det store høydepunktet i 2019 var dagene på Sauevika Leirsted på Hvaler i Østfold, der Gatefolket hadde gleden av å være vertskap for det årlige Partners Meeting. Her møttes et tjuetalls representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Etiopia til gode samtaler om arbeidet og hyggelig sosialt samvær.
Ekstra hyggelig var det å kunne samle et trettitalls norske støttespillere til en festkveld med treretters middag og et variert kulturprogram på lørdagskvelden.
Partners Meeting handler selvsagt om økonomi, men mest av alt handler det om nestekjærlighet og medmenneskelighet. Her er det samarbeidspartnere som har en felles visjon om å løfte mennesker opp fra fattigdom og håpløshet, slik at de bokstavelig talt kan gå fra mørke til lys.

Fadderordningen
Pr. 31. desember hadde vi 575 barn i vårt fadderprogram. Vi har ytterligere 15 fadderbarn som foreløpig venter på en fadder.  Våre faddere er trofaste medarbeidere som er med oss år etter år. Når noen faller fra kommer andre til. Det legges ned et stort dugnadsarbeid for å holde god oversikt over barn og faddere, så her må vi gi en ekstra honnør til fadderansvarlig Inger O. Hovland.

Arrangementer
Under Jentene på kyststien var vi representert med 13 frivillige som solgte effekter, kaffe, vafler, mineralvann og håndlagde varer fra Etiopia til inntekt for gatebarnprosjektet. Totalt kom det inn 47.000- kroner til prosjektet etter årets dugnadsinnsats. Jentene på Kyststien er også sponsor for 15 fadderbarn i tillegg til at de skaffer oss gode inntekter gjennom sitt arrangement, og er dermed en solid sponsor for gatebarn-arbeidet i Etiopia.
Under Skjærgårdssang i Langesund fikk vi flere nye kontrakter og mange flotte samtaler. Vi i Gatefolket er derfor godt fornøyd med at 17 barn ved våre skoler i Addis Abeba fikk faddere under årets arrangement.
I forbindelse med Partners Meeting gjennomførte vi Etiopia-treff hos Bålgjengen i Sarpsborg, i Moss Frikirke, på AOK-senteret Larvik og på Fornebu Gjenbruk. I tillegg har vi deltatt på informasjonsmøter på Haugetun Folkehøgskole, Svinndal skole og under blomstersalg på Kjærnsrød Gartneri i Svinndal. Styremedlem Tore Bjørnstad har også deltatt på flere møter der det var naturlig å formidle budskap om arbeidet.

Øvrig styrearbeid
Styret vedtok i 2019 å støtte prosjektet «hjelp til selvhjelp» med 100.000 kroner. Disse midlene gikk til etablering av en profesjonell systue der WSG/Bright Star kan produsere arbeidsklær og uniformer. 25.000 kroner av midlene skulle også gå til utstyr for frisør-utdanning.
WSG har en gjeld tilsvarende 900.000 norske kroner i etiopiske banker, og med en rente på 16,8 prosent. Styret inngikk derfor en låneavtale med WSG der de låner dette beløpet fra Gatefolkets fond til 3 prosent rente, og med en nedbetalingstid på fem år. Ordningen trer i kraft fra januar 2020
Det arbeides også med etablering av bedriftsavtaler der vi kan knytte til oss bedrifter som ønsker å være partnere i prosjektet. Hensikten er å bidra til at prosjektet i langt større grad kan bli selvfinansierende.

Arbeidet i Etiopia
Win Souls for God/ Bright Star har totalt 85 ansatte i sitt omfattende arbeid blant barn og unge som virkelig får hjelp til å takle sin hverdag. Gatefolket har hovedfokus på skolearbeid gjennom fadderordningen.  Vi er dessuten en betydelig bidragsyter til et kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba. Dette senteret er porten inn til hele prosjektet. I tilknytning til kontaktsenteret er det også et eget hjem for gutter som vi støtter med driftsmidler. Vi gir også bidrag til evangeliseringsarbeidet ute på gatene i Etiopias hovedstad. Et hjem for tidligere gatebarn i regionhovedstaden Awasa i Sør-Etiopia får også økonomisk støtte fra Gatefolket. Vi bidrar også til underhold av to tidligere vedjenter og støtte til en ekstremt fattig familie som ikke kunne sendt sine barn på skole uten vår hjelp.

Det største og viktigste i arbeidet er den anerkjennelse WSG/Bright Star har fått hos de nasjonale myndighetene i Etiopia og i byadministrasjonen i Addis Abeba. Nå har WSG stått som arrangør av en konferanse for gatebarnas rettigheter i samarbeid med svenske Läkarmissionen, og er blitt en viktig bidragsyter til kompetanseheving blant politikere om situasjonen for gatebarn.  Disse barna kan bli en ressurs for samfunnet i stedet for en byrde.

Barna ved det nye guttehjemmet fikk besøk av landets statsminister Dr. Abiy Ahmed. Et klart signal fra statsministeren om at han ser også disse barna!

Et nytt «Boys Home»
for 30 gatebarn er et av tilbudene som Bright Star/WSG har etablert i samarbeid med landets sosialdepartement. Barna fikk besøk av av landets statsminister Dr. Abiy Ahmed, som sammen med en rekke andre ministere ønsket å se det nye hjemmet med egne øyne. I tillegg inviterte statsministeren de unge til julelunsj i statsministerboligen. WSG/Bright star sier selv at dette vitner om at landets myndigheter nå tar de nødlidende på et helt annet alvor enn tidligere.

Kontakt med støttespillere
Vi holder fortsatt kontakt med våre om lag 500 norske støttespillere gjennom Gateposten, Facebook og nettsiden gatefolket.no.  I 2019 har vi i større grad benyttet oss av nyhetsbrev, der alle som er registrert med epostadresse får informasjon om arbeidet. Det er grunn til å takke de mange hundre støttespillerne vi har med oss rundt om i landet, men også en stor takk til de som står i det daglige arbeidet i Etiopia, het det i årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent.

Regnskap og budsjett
Regnskapet for 2019 viser driftsinntekter på 1,688.162 kroner, mens de samlede utgiftene ble på 1,415.806 kroner. Dermed ble det et driftsoverskudd inklusive renter på 247.954.-
Budsjettet for 2020 viser totale driftsinntekter på kr. 1.683.200, renteinntekter på kr. 31.000,- ,mens driftskostnadene er beregnet til kr 1.342 000,-. I tillegg foreslåes det at kr.100.000,- settes av til fond for utvikling av et eget selskap i Etiopia under Bright Star. Dette for å bidra til at etioperne selv kan skaffe inntekter til sitt eget arbeid. Både regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Utsendinger Partners Meeting i Addis Abeba 2020
Det årlige internasjonale samarbeidsmøtet skal etter planen arrangeres i Addis Abeba den første helga i november 2020. Gatefolkets utsendinger blir Inger O. Hovland og Mariann Mydland med Gunnar Alvin som vara.
Det var ingen innkommende forslag til årsmøtet denne gang. Samtalen om arbeidet handlet om utveksling av ytterligere informasjon og inspirasjon til tjeneste. Det ble rettet en varm takk til Tore Bjørnstad som nå går ut av styret, men som fortsatt vil bidra aktivt i arbeidet. Alt arbeid for Gatefolket utføres på dugnad og alle i styret legger ned en betydelig arbeidsinnsats. Når alt utføres på dugnad blir det også meget lave administrasjonskostnader. Derfor ble styret oppmuntret til å fortsette arbeidet i samme spor, og med tett oppfølging.